vkt dh v[kokjks dh [kcjs xksaMh esa lqfu, 19-December-2014

v¡/kk jफ़~rkj rs Vªd eqan vkfnoklh <wu dqpys fdrq
[kjhnh dsaæ çHkkfj;ks <wu tjh fdrqM uksfVl
ekSr r yk¸lks chऍevks vf.k MkDVj rqu ckrs fdrqM ftEesnkjh
/kku rax cksfj;k <gs fd ukds 2 fdlku ?kk;y

 

अँधा रफ़्तार ते ट्रक मुंद आदिवासी ढून कुचले कितु
खरीदी केंद्र प्रभारियो ढून जरी कितुड नोटिस
मौत त लाय्सो बीऍमओ अणि डाक्टर तुन बाते कितुड जिम्मेदारी
धान तंग बोरिया ढहे कि नाके 2 किसान घायल

Today’s news from newspapers in Gondi: 17th December 2014

dVaxh rs xksaMh /keZ lEeysu 21 rqu
vkfnoklh vkj{k.k rqu vfjdqu fl;klr rst
fonHkZ rs 208 çlwrk lkrqax
eujsxk rk vk/kkj rs vk/kkfjr vk;y etnwjh Hkqxrku

कटंगी ते गोंडी धर्म सम्मलेन 21 तुन
आदिवासी आरक्षण तुन अरिकुन सियासत तेज
विदर्भ ते 208 प्रसूता सातुंग
मनरेगा ता आधार ते आधारित आयल मजदूरी भुगतान

cgnet swara’s invitation is awaiting your response

cgnet swara would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond? Accept: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3oPcPoMd3ARdzAOc34UdjAQejkZh4BKrSBQonhFtCVF9DxGckxFkk9xfnBBiShBsC5EsOoVclZMu6lvtCVFfmJB9D9Bp6VFrmlObnhMpmdzoiRybmtSrCBvrmRLoORIrmkZpSVFqSdxsDgCpnhFtCV9pSlipn9Mfm4Cd34JtS5Aqj1OcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= View cgnet swara's profile: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0VclZMu6lvtCVFfmJB9D9Bp6VFrmlObnhMpmdzoiRybmtSrCBvrmRLoORIrmkZpSVFqSdxsDgCtD1KfngCd34JtS5Aqj1OcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= You are receiving Reminder emails for pending invitations. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=1DsCZ5cylxsC5TsSBPonpFp64Md2lxsC5TsSBPonpFp64Zr6BxrmkCc3oMc38Zp6ACdzcPdz0QejkSej8McjwRejgVdjRAqmsCej5vs7xBnTpKqjRHpipytndKtiRCbmdypmRvrmRLoORIrmkZpSVFqSdxsDgCrSZDfngCd34JtS5Aqj1OcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0QciRTomhFc78PqiRBpDtJczcJfmhFpip4mmR1jP0PjnB6gRl7gTgPgzlRp7hcjjxSqPdMtA9fs6tgqAhCpCdigAUQkCEJsDcVbld4ont9pAYUkSVNsCZIiB9ipCxCq4Zjs5l1gk51kDdMrT9QgRd4qAphgjRAqmZI9zANnT1UplZSrCAZqSkCkjoPp4l7q5p6sCR6kk4ZrClHrRhAqmQCrDlIfngCd34JtS5Aqj1OcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= Learn why we included this at the following link: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3wUdPgZp4BBr6dFt79x9zANnT1UplZSrCAZqSkCr79lpmdFtD9BkT9BrmZQsTlzfm4Cd34JtS5Aqj1OcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= © 2014, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

I’d like to add you to my professional network on LinkedIn

Hi, I'd like to add you to my professional network on LinkedIn. – cgnet Accept: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=3oPcPoMd3ARdzAOc34UdjAQejkZh4BKrSBQonhFtCVF9DxGckxFkk9xfnBBiShBsC5EsOpQsSlRpRZBt6BSrCAZqSkConhzbmlQqnpKqiRQsSlRpORIrmkZpSVFqSdxsDgCpnhFtCV9pSlipn9Mfm4Cu34JonxMs3xKcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= You received an invitation to connect. LinkedIn will use your email address to make suggestions to our members in features like People You May Know. Unsubscribe here: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=u34JonxMs3xKcSAJpmpTrj8PbjRAqmkCq6Z9e4pfd5p3rmVvrCgSgkkJp7tesnkPj51oejhod5xxjBYQoDxSrTxpjj9znQxGrkJfiPBVmyRPc7pgiP94oC5kjjxMhCxLhn1lgk51gk5diRZfcntMlSR7kk4Zp6BLr2pQsSlRpRZBt6BSrCAZqSkCkjoPp4l7q5p6sCR6kk4ZrClHrRhAqmQCrDlIfngCu34JonxMs3xKcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= Learn why we included this at the following link: https://www.linkedin.com/blink?simpleRedirect=0Ue3sQfmh9pmNzqnhOoipQsSlRpRZBt6BSrCAZqSkCr79lpmdFtD9BkT9BrmZQsTlzfm4Cu34JonxMs3xKcSAJpmpTrj8PbjRBfP9SbSkLrmZzbCVFp6lHrCBIbDtTtOYLeDdMt7hE&msgID=I5949581047233548289_500&markAsRead= © 2014, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA

vkt dh v[kokjks dh [kcjs xksaMh esa lqfu, 13-December-2014

etnwjh rk ekax fdrqM rs f’kdk;r fy[kh ls jksºrqM Bkuk
cLrj rk cksfy;k rk laj{k.k rk njdkj
vkfnoklh fodkl foHkkx rs vf/kdkjh dh ;k ykrksड़ vuns[kh
lkykuk 50 yk[k jkstxkj fl;k fu;u yk;lks vkfFkZd lq/kkj rk t#jh

मजदूरी ता मांग कितुड ते शिकायत लिखी से रोह्तुड ठाना
बस्तर ता बोलिया ता संरक्षण ता दरकार
आदिवासी विकास विभाग ते अधिकारी की या लातोड़ अनदेखी
सालाना 50 लाख रोजगार सिया नियन लायसो आर्थिक सुधार ता जरुरी